Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnos stránky
CNW:Counter
 

Trávte s nami vožný čas!


A je tu nový školský rok 2012/2013. Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili množstvo záujmových útvarov.

Prihlášky do záujmových útvarov nájdete na našej webovej stránke, na web stránke www.dunstreda.sk, alebo si ich môžete vyzdvihnú priamo v Centre vožného času od 8,00 do 16,00 hod. Sídlo máme na ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Vyplnené prihlášky môžete posla mailom na adresu: piverova.cvc@gmail.com, alebo ich donies osobne do Centra vožného času.
Zápis do záujmových útvarov sa uskutoční do 14. septembra 2012. Očakávame záujemcov od 5 do 30 rokov!

Záujmové útvary začnú svoju aktivitu dňom 01.10.2012 podža rozvrhu hodín pravidelnej záujmovej činnosti na školský rok 2012/2013.Töltse velünk a szabadidőt!

A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont szeretné felkínálni Önnek és gyermekének körtevékenységeit, hogy kellemesen töltse szabadidejét a 2012/2013-as iskolaévben.

A jelenkezőlapot köreinkre a www.dunstreda.sk honlapon, illetve a mi honlapunkon is megtalálja, de személyesen is kitölthetők a Szabadidőközpont székhelyén 8,00-tól 16,00 óráig. Székhelyünk a Smetana ligeti alapiskolában van Dunaszerdahelyen. A kitöltött jelentkezőlapokat kérjük visszaküldeni a: piverova.cvc@gmail.com mail címre, vagy személyesen behozni a szabadidőközpontba.
Beiratkozni a körökre 2012 szeptember 14-éig lehetséges. Szeretettel várunk minden érdeklődőt 5 től 30 éves korig!

Körtevékenységeink 2012 október 1-től indulnak.
Centrum vožného času – Szabadidőközpont Dunajská Streda

Smetanov háj 286, 929 01 Dunajská Streda

mail:  piverova.cvc@gmail.com


Žiados

o prijatie do záujmového útvaru/oddelenia CVČ na školský rok 2012/2013

Názov záujmového útvaru: .......................................................................................................

Kérelem

az érdekköri tevékenységre való beiratkozáshoz a 2012/201-as tanévre

Az érdekköri tevékenység megnevezése....................................................................................

 Meno a priezvisko/ Keresztnév és vezetéknév: ........................................................................................

Dátum a miesto narodenia/ Születési hely, idő : ......................................................................................

 Rodné číslo/ Születési szám : ...................................................................................................................

 Národnos/ Nemzetiség: .................................. Štátne občianstvo/ Állampolgárság: ................................

Bydlisko/ Lakhely : ..............................................................................................................................................................

Škola/ Iskola: ...............................................................Ročník/ Osztály: ..................................................

 

 Otec / zákonný zástupca

Apa/ törvényes képviselő

Matka  / zákonný zástupca

Anya/ törvényes képviselő

Meno

Név

 

 

Bydlisko

Cím

 


Telefónne  číslo

Telefonszám

 

 

Zamestnávatež

Munkáltató

 

 

 
Prehlásenie/ Nyilatkozat:
Dolupodpísaný rodič prehlasujem, že moje diea po skončení záujmového krúžku opustí priestory CVČ*/ Alulírott sz
ülő ezennel igazolom, hogy a gyermekem az érdekköri tevékenység után*:

  • samé/ egyedül távozik
  • s rodičom/zákonným zástupcom/starým rodičom/ szülővel/nagyszülővel/törvényes képviselővel távozik

V Dunajskej Strede dňa........................................... 
Dunaszerdahelyen, ...........év..........hó........nap.

                                                                                 ...................................................                            

                                                                               podpis prihlasovaného/zákonného zástupcu**
                                                                                                  kérelmező/szülő/törvényes képviselő aláírása**
                                                                                      

  *nehodiace sa prečiarknite/ a nem megfelelő áthúzással jelölendő
**za
diea do 18 rokov podpisuje rodič, zákonný zástupca/ kiskorú gyermek helyett (18 éves korig)szülő/                     
     törv
ényes képviselő ír alá
     žiadatež nad 18 rokov podpisuje sám za seba/ a kérelmező 18 éves kor felett aláír                                                

Záujmové krúžky - Körtevékenységek

Angličtina s pastelkami/

Angol nyelv színezőkkel
Základy anglického jazyka, orientácia s jazykom. Práca s pracovnými listami, hudbou, CD. Pre materské školy./
Alapismeretek angol nyelvből. Kifestős munkafüzetekkel, zenés versekkel. Óvodások részére
Angličtina hrou/

Játékos angol nyelv
Základy anglického jazyka, orientácia s jazykom. Práca s pracovnými listami, hudbou, CD. Pre ZŠ I. a II. stupňa./
Alapismeretek angol nyelvből. Kifestős munkafüzetekkel, zenés versekkel.  Alsó és felső tagozatos alapiskolások részére.
Konverzácia v anglickom jazyku/
Angol konverzáció
Diskusie v anglickom jazyku/

Társalgás angol nyelven
Maturita z angličtiny/
Érettségi vizsga angol nyelvből
Anglický jazyk pre študentov stredných škôl/
Angol nyelv középiskolásoknak
Taliančina/
Olasz nyelv
Pre začiatočníkov/
Kezdőknek
Taliančina/
Olasz nyelv
Pre pokročilých/
Haladóknak
Konverzácia v talianskom jazyku/ Olasz konverzáció Diskusie v talianskom jazyku/
Társalgás olasz nyelven
Konverzácia v slovenskom jazyku/
Szlovák konverzáció
Pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s VJM/

Magyar tanítási nyelvű AI 3. és 4. osztályos tanulói részére

Paličkovanie/
Csipkeverés
Základy paličkovania/
A csipkeverés alapjai
Výtvarno-keramický krúžok/
Rajz és kerámia kör
Pre 1. - 4. ročník ZŠ/
Alsó tagozatos alapiskolásoknak
Keramická dielnička/
Agyagozó műhely
Rodičia s demi (do 30 rokov)/
Szülőknek gyerekekkel ( felnőttek 30 éves korig)
Umelecká výroba/
Művészeti alkotások
Umelecké diela z keramiky/
Művészeti alkotások agyagból
Talentová príprava/ Tehetséggondozás Príprava žiakov na SŠ a VŠ v oblasti výtvarného umenia/
A diákok felkészítése a közép- és főiskolai  felvételi vizsgára képzőművészetből.
Slniečko/
Napocska
Práca s postihnutou mládežou v oblasti výtvarníctva a keramiky/
Rajz- és agyagkör fogyatékos gyermekek részére
Čáry - máry/
Irka - firka
Výtvarné aktivity pre deti predškolského veku/
Rajztevékenység óvodásoknak
Dielňa malých majstrov/

Kismesterek műhelye
Práca s rôznym zaujímavým a netradičným materiálom pre deti predškolského veku/
Érdekes és nem mindennapi alapanyagok felhasználása (óvodások részére)
Tajomstvá ručných prác/ A kézimunka rejtélyei Pre deti ZŠ/
Alapiskolás gyerekeknek
Korálkovo/

Gyöngyök világa
Tvorba 2D a 3D postavičiek,zvieratiek,náramkov, náhrdelníkov, náušníc a iných ozdôb z koráliek a drôtu pre deti /
2D és 3D figurák, állatkák, ékszerek, és egyéb díszek készítése gyöngyből és drótból 
Patchwork
https://picasaweb.google.com/mallorca33/Xpatchwork
Aranžérky/

Virágkötők
Základy aranžovania, sezónne aranžovanie, kytice, bytové doplnky /
Bevezetés a virágkötés rejtelmeibe 


Filmárik/

Kis filmesek
Filmová kultúra pre najmenších, rôzne žánre rozprávok /
Filmkultúra gyerekeknek, mesemondók 
Divadelný krúžok/

Színjátszókör
Pre deti zo stredných a základných škôl so záujmom o herectvo/
Alap- és középiskolás gyerekek részére, akiket elvarázsolt a szinjátszás
Tancujúce chobotničky/

Táncoló polipocskák
Hudobno - dramatický krúžok pre postihnuté deti/
Zene és drámakör fogyatékos gyerekeknek
Divadelná skupina GONDOLAT/ Színjátszócsoport GONDOLAT Pre mentálne postihnuté deti/
Mentálisan sérült gyerekeknek
Disco fever/
Disco fever
Moderný tanec pre deti z MŠ, ZŠ a SŠ/
A moderntánc óvodások, alapiskolások és középiskolások részére
źudový tanec/
Néptánc
źudový tanec pre deti z MŠ, ZŠ a SŠ/
Néptánc óvodások, alapiskolások és középiskolások részére
Pom-pom barbie/
Pom-pom barbie
Pre dievčatá predškolského veku/
Óvodáskorú lányok részére
Pom-pom bambiny/
Pom-pom lányok
Pre dievčatá 1. - 4. ročníka ZŠ/
Az AI alsótagozatos lányai részére
Pom-pom girls/
Pom-pom csajok
Pre dievčatá 5.- 9.- ročníka ZŠ/
Az AI felsőtagozatos lányai részére
Tisíc a jedna noc/
Ezeregyéjszaka
Brušný tanec pre deti /
Hastánc gyerekeknek
Dance aerobik Aerobic formou tanca, pre deti ZŠ /
Aerobic  táncelemekkel színezve az AI korú gyerekek részére
Zumba - Kids Zumba pre deti ZŠ /
Zumba alapiskolás gyerekeknek
Zumba Zumba pre všetkých /
Zumba minden korosztálynak

Internetoví nadšenci/
Internet szörfösök
Práca s internetom pre deti ZŠ/

Szörfözés az interneten alapiskolásoknak
Múdry počítač/

A gondolkodó számítógép
Pre deti ZŠ, ktoré chcú by zdatné vo výpočtovej technike (MS Word, MS EXCEL, internet)/
Alapiskolások részére akik  otthonosan szeretnének mozogni az informatika világában (MS Word, MS EXCEL, internet)
Strojopis/
Gépírás
Strojopis pre mladých /
Gépírás fiataloknak
                            

Krúžok samopoznania/

Önismereti kör                                   
Preberanie rôznych tém, možnos lepšieho spoznania seba samého, diskusie v skupine pre deti ZŠ a SŠ - /
Ismerd meg önmagad a hit segítségével. Alap- és középiskolás gyerekek csoportos beszélgetése
Drogy, sex a "nechápaví" rodičia/ 
Drog, szex és a „nem megértő“ szülők              
Diskusia bez strachu a obáv s človekom, ktorý prešiel podobnými problémami pre deti ZŠ a SŠ/
Beszélgetés félelem és szégyenérzet nélkül emberekkel akik átéltek hasonló problémákat, alap-  és középiskolások részére

Šach/
Sakk
Pre milovníkov šachu a pre všetkých, ktorí sa neboja logicky myslie./
A sakk kedvelőinek és azoknak, akik nem félnek logikusan gondolkodni.
Stolný tenis/

Asztalitenisz
Zdokonažovanie športovej hry, precvičovanie vytrvalosti, trpezlivosti pre deti ZŠ a SŠ./
A híres keleti játék elsajátítása, gyakorlása alap- és középiskolások részére.
Obratné mačiatka/
Fürge macskák
Futbal pre deti materských škôl/

Foci óvodások részére
Futbal mini Futbal pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ/
Foci az AI alsótagozatos gyerekei részére
Futbal midi Futbal pre deti 5.- 9. ročníka ZŠ/
Foci az AI felsőtagozatos gyerekei részére
Futbal Girl Futbal pre dievčatá/
Focizó lányok
Futbal  maxi Futbal pre študentov stredných škôl/
Foci középiskolásoknak
Futsal mini Sálový futbal pre žiakov ZŠ/
Teremfoci alapiskolások részére
Futsal midi Sálový futbal pre žiakov SŠ/
Teremfoci középiskolások részére
Futsal maxi Sálový futbal pre záujemcov do 30 rokov/
Teremfoci minden érdeklődő részére 30 éves korig
Basketbal Zdokonažovanie športovej hry, hra v tímoch, pre všetkých záujemcov do 30 rokov/
Kosárlabda mindenkinek. aki szeretné megmutatni a tehetségét (30 éves korig)
Sebaobrana/
Önvédelem
Základné prvky sebaobrany pre všetkých záujemcov do 30 rokov/
Tanuld meg az önvédelmi alapfogásokat! Minden érdeklődő részére 30 éves korig.


Úvod


     Centrum vožného času – Szabadidőközpont Dunajská Streda je školským zariadením Mesta Dunajská Streda, ktoré svoju výchovno-vzdelávaciu činnos uskutočňuje najmä v mimovyučovacom čase podža svojho výchovného programu pod mottom:

„Hra a pocit radosti z vykonanej práce
sú najlepším prostriedkom na získanie vedomostí a zručností“.

     Ponúkame pre deti, mládež a iných záujemcov od 4 do 30 rokov v ich veku možnosti užitočného trávenia svojho vožného času na základe vlastného výberu podža záujmu a potrieb vlastnej sebarealizácie, s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Vybra si môžete z našich záujmových útvarov – krúžkov z oblasti športu, kultúry, techniky, spoločenskej výchovy a jazykového vzdelávania, ktoré každoročne navštevuje cca 800 - 1 000 zapísaných záujemcov. Členovia záujmových útvarov pri činnosti majú k dispozícii najmodernejšiu didaktickú techniku, pomôcky, Internet a dostatok kvalitného a najmodernejšieho spotrebného materiálu. Ciežavedome vytvárame aj podmienky na prácu pre záujemcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre prácu detí s rodičmi. Výchovno-vzdelávaciu činnos uskutočňujeme na báze uspokojovania záujmov, potrieb a rozvoja talentu detí a ostatných zúčastnených osôb na základe dobrovožnosti vo všetkých oblastiach našej činnosti s celoročnou pôsobnosou a to na úseku jazykovom, technickom, estetickom a športovom. Významné miesto pripisujeme k rozvoju tvorivosti, k práci s talentami a reprezentácii našej činnosti na verejnosti v tuzemsku i zahraničí. Jednotlivé činnosti u nich rozvíjajú dôležité zručnosti a vedomosti, posilňujú osobnos každého záujemcu a dávajú priestor vlastnej iniciatíve a sebarealizácie. V jednotlivých činnostiach dominuje zážitková a humanistická výchova, ktorej úlohou je hravou formou podpori rozvoj osobnosti, učia sa ži v kolektíve, spolupracova a tolerova sa navzájom. Činnos zariadenia prebieha v duchu humanizmu a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. Implementujeme do svojej činnosti aj úlohy a opatrenia z Koncepcie štátnej politiky vo vzahu k deom a mládeži.

Vo svojej práci dôraz kladieme na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, správnu životosprávu a zvýšenie pohybovej aktivity.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnos centra vožného času určuje aktuálne Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda.

Okrem pravidelnej záujmovej – krúžkovej činnosti záujemcovia majú možnos zúčastni sa mestských príležitostných podujatí, servisných a konzultačných činností s praktickými ukážkami, tvorivých dielní, dní otvorených dverí a pod.. Členov záujmových útvarov uprednostňujeme pri prijímaní do našich letných táborov, o ktoré je vežký záujem.

V rámci okresu Dunajská Streda v spolupráci KŠÚ Trnava organizujeme aj všetky postupové olympiády a predmetové súaže pre základné školy. Pre naše výberové futbalové skupiny organizujeme medzinárodné futbalové turnaje, na ktorých nás reprezentujú  s pozoruhodnými výsledkami.

S ponúkanými možnosami a aktivitami chceme záujemcom maximálne sprístupni naše zariadenie, prispie k správnemu využívaniu ich vožného času, k rozvíjaniu ich talentu a správnemu formovaniu ich všežudských mravných hodnôt, aby boli schopní uplatni sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.

V činnosti zariadenia uplatňujeme:

-   princíp dobrovožnosti – výber činností podža záujmu
-   princíp záujmového zamerania – možnos vožby podža individuálnych záujmov       
    (technika, šport, umenie, jazyky …)
-   princíp sebarealizácie – uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov (výsledky,
    úspechy, účas na súažiach, turnajoch …)
-   princíp demokracie a humanizmu – premyslený ciež, taktné a priatežské
    usmerňovanie
-  princíp spolurozhodovania – účas detí a mládeže na tvorbe programu a  
   záujmových  aktivít

Popri uvedených princípoch pre výchovu vo vožnom čase uplatňujeme i tzv. všeobecné princípy – ciežavedomos, rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí a pod., ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, hlavne jeho tvorivého potenciálu.


K naplneniu týchto ciežov sa zameriame na:

1. Pravidelnú záujmovú činnos – v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, 
    kurzov, klubov a prácou s talentami …
2. Príležitostnú záujmovú činnos – podujatia vo všetkých oblastiach činnosti
    zariadenia – (postupové súaže v spolupráci KŠÚ Trnava vyhlásené MŠ SR a so
    súhlasom zriaďovateža, súaže organizované v našom regióne, mestské podujatia,
    výstavy, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, rodinné športové dni, rukodelné 
    činnosti, prevencia závislostí a ďalších patologických javov, podujatia pre deti zo
    sociálne znevýhodneného prostredia …
3. Servisná činnos – s využitím personálneho, priestorového a technického
    zabezpečenia zariadenia na základe požiadaviek riaditežstiev škôl a školských 
    zariadení
4. Konzultačnú činnos s praktickými ukážkami – metodická, odborná, poradenská a
    konzultačná činnos
5. Prázdninovú činnos – tábory, odborné sústredenia, dni otvorených dverí …


Po ustálení rozvrhu hodín na školách došlo k zmene v počte členov ZÚ ako aj v počte ZÚ v našom zariadení. Príčinu vidíme, že z dôvodu školských a iných povinností k 15. septembru (deň uzavretia štatistiky) si ešte záujemcovia o naše aktivity nevedia naplánova svoj vožný čas. Preto považujeme (aj v mene záujemcov) termín 15. september  na odovzdanie žiadostí o prijatie do ZÚ a uzavretie štatistického hlásenia za priskorý a unáhlený, nakožko v tomto čase sa stabilizujú školské povinnosti a ponúkané možnosti využitia vožného času.

(V súčasnej forme systém vzdelávacích poukazov pre CVČ považujeme za nespravodlivý a nedostatočne premyslený pri uplatňovaní v praxi, pre CVČ za diskriminujúci z dôvodu, že napr. nenahrádza v CVČ poplatok za ZÚ.  Pociujeme, že so systémom využitia vzdelávacích poukazov sa stráca dobrovožné a záujmové poslanie záujmových útvarov.

Dominantné postavenie v našej činnosti prináleží futbalu, výtvarným a keramickým aktivitám, jazykovému vzdelávaniu, tancu, rukodelným aktivitám a aktivitám pre záujemcov vyžadajúci špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

RADI NADVIAŽEME OBOJSTRANNE VÝHODNÉ KONTAKTY S MOŽNOSOU VZÁJOMNÝCH STRETNUTÍ.

Riaditežka Centra vožného času v Dunajskej Strede: Mgr. Stella Pelech Píverová 

Bekezdő

Dunaszerdahely városánák egyik iskolai létesítménye a helyi Szabadidőközpont, melynek oktató-nevelő tevékenysége leginkább a tanításon kívüli szabadidö hasznos kihasználásában nyilvánul meg saját nevelési programján keresztül.
Hasznos idötőltést kínálunk gyermekek és fiatalok számára 4 éves kortól 30 éves korig, ahol mindenki saját érdeklődésének, önmegvalósításának, szórakozásának megfelelő igényeit valósíthatja meg. Választási lehetőséget kínálunk a sport, kultúra, technika, társadalom-tudomány, nyelvtanulás terén, melyek szakkörök formájában látogathatók.
Intézményünket évente 800 – 1000 bejegyzett tag látogatja, akik számára modern technika, világháló, anyagi bázis, segédeszközök állnak rendelkezésre.
Lehetőséget kínálunk a speciális nevelést igénylők számára, valamint gyermekek és szülők együttes foglalkoztatására.
Kiemelten kezeljük az alkotókészség fejlesztését, tehetségek felkutatását és a velük való foglalkozást, megnyilvánulási lehetőséget biztosítva számukra helyben és külföldön egyaránt.
Az egyes tevékenységek meghatározója az élményszerző és humanista nevelés, melyben a személyiség fejlesztése dominál, célja játékos formában megtanulni a közösségben való viselkedést, összmunkát és alkalmazkodást.
A rendszeres körtevékenységen kívül kínálunk városi alkalmi tevékenységet, konzultációs tevékenységet gyakorlati bemutatókkal, nyitott napokat és szünidei foglalkozásokat, táborokat.
A járás alapiskolái számára szervezzük a nyelvi és természettudományi versenyeket, olimpiákat, sportversenyeket valamint labdarúgó tornákat. Az utóbbiakat nemzetközi szinten is, ahol fiatal labdarúgóink figyelemre méltó eredményeket érnek el.
A felkínált lehetőségekkel, tevékenységgel igyekszünk hozzájárulni a szabadidő értelmes kihasználásához, a tehetségek felkarolásához valamint az emberi értékek erősítéséhez és megőrzéséhez.

 

Mgr. Pelech Píver Stella - SzIK igazgatója