Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súťaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnosť stránky
CNW:Counter
 

Trávte s nami voľný čas!


A je tu nový školský rok 2014/2015 Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili množstvo záujmových útvarov.

Prihlášky do záujmových útvarov nájdete na našej webovej stránke, na web stránke www.dunstreda.sk, alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo v Centre voľného času od 8,00 do 16,00 hod. Sídlo máme na ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Vyplnené prihlášky môžete poslať mailom na adresu: piverova.cvc@gmail.com, alebo ich doniesť osobne do Centra voľného času.
Zápis do záujmových útvarov sa uskutoční do 14. septembra 2014. Očakávame záujemcov od 5 do 30 rokov!
Töltse velünk a szabadidőt!

A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont szeretné felkínálni Önnek és gyermekének körtevékenységeit, hogy kellemesen töltse szabadidejét a 2014/2015-ös iskolaévben.

A jelenkezőlapot köreinkre a www.dunstreda.sk honlapon, illetve a mi honlapunkon is megtalálja, de személyesen is kitölthetők a Szabadidőközpont székhelyén 8,00-tól 16,00 óráig. Székhelyünk a Smetana ligeti alapiskolában van Dunaszerdahelyen. A kitöltött jelentkezőlapokat kérjük visszaküldeni a: piverova.cvc@gmail.com mail címre, vagy személyesen behozni a szabadidőközpontba.
Beiratkozni a körökre 2014 szeptember 14-éig lehetséges. Szeretettel várunk minden érdeklődőt 5 től 30 éves korig!

                             

Úvod


     Centrum voľného času – Szabadidőközpont Dunajská Streda je školským zariadením Mesta Dunajská Streda, ktoré svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňuje najmä v mimovyučovacom čase podľa svojho výchovného programu pod mottom:

„Hra a pocit radosti z vykonanej práce
sú najlepším prostriedkom na získanie vedomostí a zručností“.

     Ponúkame pre deti, mládež a iných záujemcov od 4 do 30 rokov v ich veku možnosti užitočného trávenia svojho voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmu a potrieb vlastnej sebarealizácie, s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Vybrať si môžete z našich záujmových útvarov – krúžkov z oblasti športu, kultúry, techniky, spoločenskej výchovy a jazykového vzdelávania, ktoré každoročne navštevuje cca 800 - 1 000 zapísaných záujemcov. Členovia záujmových útvarov pri činnosti majú k dispozícii najmodernejšiu didaktickú techniku, pomôcky, Internet a dostatok kvalitného a najmodernejšieho spotrebného materiálu. Cieľavedome vytvárame aj podmienky na prácu pre záujemcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre prácu detí s rodičmi. Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujeme na báze uspokojovania záujmov, potrieb a rozvoja talentu detí a ostatných zúčastnených osôb na základe dobrovoľnosti vo všetkých oblastiach našej činnosti s celoročnou pôsobnosťou a to na úseku jazykovom, technickom, estetickom a športovom. Významné miesto pripisujeme k rozvoju tvorivosti, k práci s talentami a reprezentácii našej činnosti na verejnosti v tuzemsku i zahraničí. Jednotlivé činnosti u nich rozvíjajú dôležité zručnosti a vedomosti, posilňujú osobnosť každého záujemcu a dávajú priestor vlastnej iniciatíve a sebarealizácie. V jednotlivých činnostiach dominuje zážitková a humanistická výchova, ktorej úlohou je hravou formou podporiť rozvoj osobnosti, učia sa žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa navzájom. Činnosť zariadenia prebieha v duchu humanizmu a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. Implementujeme do svojej činnosti aj úlohy a opatrenia z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

Vo svojej práci dôraz kladieme na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, správnu životosprávu a zvýšenie pohybovej aktivity.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času určuje aktuálne Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda.

Okrem pravidelnej záujmovej – krúžkovej činnosti záujemcovia majú možnosť zúčastniť sa mestských príležitostných podujatí, servisných a konzultačných činností s praktickými ukážkami, tvorivých dielní, dní otvorených dverí a pod.. Členov záujmových útvarov uprednostňujeme pri prijímaní do našich letných táborov, o ktoré je veľký záujem.

V rámci okresu Dunajská Streda v spolupráci KŠÚ Trnava organizujeme aj všetky postupové olympiády a predmetové súťaže pre základné školy. Pre naše výberové futbalové skupiny organizujeme medzinárodné futbalové turnaje, na ktorých nás reprezentujú  s pozoruhodnými výsledkami.

S ponúkanými možnosťami a aktivitami chceme záujemcom maximálne sprístupniť naše zariadenie, prispieť k správnemu využívaniu ich voľného času, k rozvíjaniu ich talentu a správnemu formovaniu ich všeľudských mravných hodnôt, aby boli schopní uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.

V činnosti zariadenia uplatňujeme:

-   princíp dobrovoľnosti – výber činností podľa záujmu
-   princíp záujmového zamerania – možnosť voľby podľa individuálnych záujmov       
    (technika, šport, umenie, jazyky …)
-   princíp sebarealizácie – uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov (výsledky,
    úspechy, účasť na súťažiach, turnajoch …)
-   princíp demokracie a humanizmu – premyslený cieľ, taktné a priateľské
    usmerňovanie
-  princíp spolurozhodovania – účasť detí a mládeže na tvorbe programu a  
   záujmových  aktivít

Popri uvedených princípoch pre výchovu vo voľnom čase uplatňujeme i tzv. všeobecné princípy – cieľavedomosť, rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí a pod., ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, hlavne jeho tvorivého potenciálu.


K naplneniu týchto cieľov sa zameriame na:

1. Pravidelnú záujmovú činnosť – v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, 
    kurzov, klubov a prácou s talentami …
2. Príležitostnú záujmovú činnosť – podujatia vo všetkých oblastiach činnosti
    zariadenia – (postupové súťaže v spolupráci KŠÚ Trnava vyhlásené MŠ SR a so
    súhlasom zriaďovateľa, súťaže organizované v našom regióne, mestské podujatia,
    výstavy, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, rodinné športové dni, rukodelné 
    činnosti, prevencia závislostí a ďalších patologických javov, podujatia pre deti zo
    sociálne znevýhodneného prostredia …
3. Servisná činnosť – s využitím personálneho, priestorového a technického
    zabezpečenia zariadenia na základe požiadaviek riaditeľstiev škôl a školských 
    zariadení
4. Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami – metodická, odborná, poradenská a
    konzultačná činnosť
5. Prázdninovú činnosť – tábory, odborné sústredenia, dni otvorených dverí …


Po ustálení rozvrhu hodín na školách došlo k zmene v počte členov ZÚ ako aj v počte ZÚ v našom zariadení. Príčinu vidíme, že z dôvodu školských a iných povinností k 15. septembru (deň uzavretia štatistiky) si ešte záujemcovia o naše aktivity nevedia naplánovať svoj voľný čas. Preto považujeme (aj v mene záujemcov) termín 15. september  na odovzdanie žiadostí o prijatie do ZÚ a uzavretie štatistického hlásenia za priskorý a unáhlený, nakoľko v tomto čase sa stabilizujú školské povinnosti a ponúkané možnosti využitia voľného času.

(V súčasnej forme systém vzdelávacích poukazov pre CVČ považujeme za nespravodlivý a nedostatočne premyslený pri uplatňovaní v praxi, pre CVČ za diskriminujúci z dôvodu, že napr. nenahrádza v CVČ poplatok za ZÚ.  Pociťujeme, že so systémom využitia vzdelávacích poukazov sa stráca dobrovoľné a záujmové poslanie záujmových útvarov.

Dominantné postavenie v našej činnosti prináleží futbalu, výtvarným a keramickým aktivitám, jazykovému vzdelávaniu, tancu, rukodelným aktivitám a aktivitám pre záujemcov vyžadajúci špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

RADI NADVIAŽEME OBOJSTRANNE VÝHODNÉ KONTAKTY S MOŽNOSŤOU VZÁJOMNÝCH STRETNUTÍ.

Riaditeľka Centra voľného času v Dunajskej Strede: Mgr. Stella Pelech Píverová 

Bekezdő

Dunaszerdahely városánák egyik iskolai létesítménye a helyi Szabadidőközpont, melynek oktató-nevelő tevékenysége leginkább a tanításon kívüli szabadidö hasznos kihasználásában nyilvánul meg saját nevelési programján keresztül.
Hasznos idötőltést kínálunk gyermekek és fiatalok számára 4 éves kortól 30 éves korig, ahol mindenki saját érdeklődésének, önmegvalósításának, szórakozásának megfelelő igényeit valósíthatja meg. Választási lehetőséget kínálunk a sport, kultúra, technika, társadalom-tudomány, nyelvtanulás terén, melyek szakkörök formájában látogathatók.
Intézményünket évente 800 – 1000 bejegyzett tag látogatja, akik számára modern technika, világháló, anyagi bázis, segédeszközök állnak rendelkezésre.
Lehetőséget kínálunk a speciális nevelést igénylők számára, valamint gyermekek és szülők együttes foglalkoztatására.
Kiemelten kezeljük az alkotókészség fejlesztését, tehetségek felkutatását és a velük való foglalkozást, megnyilvánulási lehetőséget biztosítva számukra helyben és külföldön egyaránt.
Az egyes tevékenységek meghatározója az élményszerző és humanista nevelés, melyben a személyiség fejlesztése dominál, célja játékos formában megtanulni a közösségben való viselkedést, összmunkát és alkalmazkodást.
A rendszeres körtevékenységen kívül kínálunk városi alkalmi tevékenységet, konzultációs tevékenységet gyakorlati bemutatókkal, nyitott napokat és szünidei foglalkozásokat, táborokat.
A járás alapiskolái számára szervezzük a nyelvi és természettudományi versenyeket, olimpiákat, sportversenyeket valamint labdarúgó tornákat. Az utóbbiakat nemzetközi szinten is, ahol fiatal labdarúgóink figyelemre méltó eredményeket érnek el.
A felkínált lehetőségekkel, tevékenységgel igyekszünk hozzájárulni a szabadidő értelmes kihasználásához, a tehetségek felkarolásához valamint az emberi értékek erősítéséhez és megőrzéséhez.

 

Mgr. Pelech Píver Stella - SzIK igazgatója