Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súťaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnosť stránky
CNW:Counter

Súťaže

Plán predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OGY v školskom roku 2013/2014 v okrese Dunajská Streda

Názov súťaže a
/kategória/
Domáce kolo
Školské kolo
Termín
odoslania
výsled. listín
a prihl. do OK
Termín
obvodného
kola  /OK/
Miesto
konania OK
Zodpovedný
pracovník
z CVČ
Technická olympiáda /A,B/
_______ do18.10.2013 12.11.2013
03.12.2013
SOŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Stella Pelech
Píverová
Olymp. zo slov. jazyka
a lit. /C/
_______
do 25.11.2013
05.12.2013
13.12.2013
ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Šaliansky Maťko
_______
do 06.12.2013
09.12.2013
11.12.2013
ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Namaľuj Vianoce
_______
do 20.12.2013
10.01.2014
25.01.2014
CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Olymp. v anglickom jazyku /1A, 1B, 1C/
_______
do 13.12.2013
aj OGY
20.12.2013
15.01.2014
ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Olymp. v nemeckom
jazyku /1A, 1B, 1C/
_______
do 13.12.2013
aj OGY
20.12.2013
23.01.2014
ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Matematická olympiáda
/Z5 a Z9/
do 18.12.2013
______
20.12.2013
22.01.2014
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Dejepisná olympiáda
/C, D, E, F/
_______
do 13.12.2013
20.12.2013
11.02.2014
ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Európa v škole
/literárna časť/
_______
do 07.02.2014
10.02.2014
18.02.2014
CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Európa v škole
/výtvarná časť/
_______
do 07.02.2014 10.02.2014
18.02.2014
CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Pytagoriáda /P3, P4, P5/
_______
10.12.20123
210.12.2013
18.03.2014
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Pytagoriáda /P6, P7, P8/
_______
11.12.2013
20.12.2013
19.03.2014
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Matematická olympiáda
/Z6, Z7, Z8/
do 25.02.2014
_______
12.03.2014
09.04.2014
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Fyzikálna olympiáda
/E a F/
_______
do 11.02.2014
17.02.2014
14.03.2014
ZŠ Z. Kodálya  sVJM DS Stella Pelech Píverová
Fyzikálna olympiáda /G/
/Archimediáda/
_______
do 30.04.2014
07.05.2014
23.05.2014
ZŠ Z. Kodálya  sVJM DS
Stella Pelech Píverová
Chemická olympiáda /Dz/
do 30.01.2014
14.02.2014
21.02.2014
27.03.2014
Gym. Á. Vámbéryho s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /C/
_______
do 13.01.2014
20.01.2014
05.02.2014
ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /E/
_______
do 14.03.2014
21.03.2014
15.04.2014
ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /D/
_______
do 16.04.2014
23.04.2014
15.05.2014
ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Geografická olympiáda
/E, F, G, H, I/
_______
do 13.12.2013
20.12.2013
06.02.2014
Budova  COOP
Jednota DS
Anikó Uher
Pekná maď. reč-Szép magyar beszéd /4.a 8.r./
_______
do 10.01.2014
17.01.2014
14.02.2014
ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Poznaj slov. reč /1. kat./
_______
do 11.02.2014
20.02.2014
04.03.2014
ZŠ Z. Kodálya  VJM DS
Uher Anikó
Poznaj slov. reč /2. kat./
_______
do 11.02.2014 20.02.2014
05.03.2014
ZŠ Z. Kodálya s VJM DS
Uher Anikó
Slávik Slovenska
/I., II., a II. kat./
_______
do 16.04.2014
24.04.2014
07.05.2014
ZUŠ
DS
Stella Pelech Píverová
Poznámky:
1/ Termíny OK a miesto konania postupových súťaží búdú priebežne urpresňované v pozvánkach, ktoré budeme zasielať školám, ktoré budú do súťaže prihlásené po uskutočnení školského kola!
2/ Žiadame Vás o dodržiavanie uvedených termínov, najmä zasielanie výsledkov školského kola a prihlášok do OK súťaží.
3/ Adresa CVČ: Centrum voľného času, Smetanov háj, 286/9, 929 01 Dunajská Streda
    e-mail: piverova.cvc@gmail.com, tel. č.: 031 552 23 38
4/ Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle KŠÚ v Trnave: www.ksutt.sk alebo IUVENTY: www.olympiady.sk

Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa vo vyššom kole súťaže


Podpísaný ................................................................................................
                   meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka

súhlasím s účasťou  môjho syna /mojej dcéry/...............................................
                                                                         meno a priezvisko žiaka

vo vyššom kole súťaže: olympiáda z: ......................................................... .V....................................., dňa..............................                                                              _____________________________
                                                                 Podpis zákonného zástupcu žiaka