Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súťaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnosť stránky
CNW:Counter

Súťaže

Plán predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OGY v školskom roku 2013/2014 v okrese Dunajská Streda

Názov súťaže a
/kategória/
Domáce kolo
Školské kolo
Termín
odoslania
výsled. listín
a prihl. do OK
Termín
obvodného
kola  /OK/
Miesto
konania OK
Zodpovedný
pracovník
z CVČ
Technická olympiáda /A,B/
_______


SOŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Stella Pelech
Píverová
Olymp. zo slov. jazyka
a lit. /C/
_______ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Šaliansky Maťko
_______ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Namaľuj Vianoce
_______CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Olymp. v anglickom jazyku /1A, 1B, 1C/
_______ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Olymp. v nemeckom
jazyku /1A, 1B, 1C/
_______ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Matematická olympiáda
/Z5 a Z9/
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Dejepisná olympiáda
/C, D, E, F/
_______ZŠ Jilemnického
DS
Uher Anikó
Európa v škole
/literárna časť/
_______CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Európa v škole
/výtvarná časť/
_______CVČ
DS
Daniel
Krascsenits
Pytagoriáda /P3, P4, P5/
_______Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Pytagoriáda /P6, P7, P8/
_______Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Matematická olympiáda
/Z6, Z7, Z8/
Budova  COOP
Jednota DS
Stella Pelech Píverová
Fyzikálna olympiáda
/E a F/
_______ZŠ Z. Kodálya  sVJM DS Stella Pelech Píverová
Fyzikálna olympiáda /G/
/Archimediáda/
_______ZŠ Z. Kodálya  sVJM DS
Stella Pelech Píverová
Chemická olympiáda /Dz/
Gym. Á. Vámbéryho s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /C/
_______ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /E/
_______ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Biologická olympiáda /D/
_______
do 15.04.2016
23.04.2016
10.05.2016
ZŠ Gy.
Szabóa s VJM DS
Štefan Takács
Geografická olympiáda
/E, F, G, H, I/
_______Budova  COOP
Jednota DS
Anikó Uher
Pekná maď. reč-Szép magyar beszéd /4.a 8.r./
_______ZŠ Z. Kodálya
s VJM DS
Uher Anikó
Poznaj slov. reč /1. kat./
_______ZŠ Z. Kodálya  VJM DS
Uher Anikó
Poznaj slov. reč /2. kat./
_______ZŠ Z. Kodálya s VJM DS
Uher Anikó
Slávik Slovenska
/I., II., a II. kat./
_______
do 16.04.2016
24.04.2016
10.05.2016
ZUŠ
DS
Stella Pelech Píverová
Poznámky:
1/ Termíny OK a miesto konania postupových súťaží búdú priebežne urpresňované v pozvánkach, ktoré budeme zasielať školám, ktoré budú do súťaže prihlásené po uskutočnení školského kola!
2/ Žiadame Vás o dodržiavanie uvedených termínov, najmä zasielanie výsledkov školského kola a prihlášok do OK súťaží.
3/ Adresa CVČ: Centrum voľného času, Smetanov háj, 286/9, 929 01 Dunajská Streda
    e-mail: piverova.cvc@gmail.com, tel. č.: 031 5694431
4/ Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle KŠÚ v Trnave: www.ksutt.sk alebo IUVENTY: www.olympiady.sk

Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa vo vyššom kole súťaže


Podpísaný ................................................................................................
                   meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka

súhlasím s účasťou  môjho syna /mojej dcéry/...............................................
                                                                         meno a priezvisko žiaka

vo vyššom kole súťaže: olympiáda z: ......................................................... .V....................................., dňa..............................                                                              _____________________________
                                                                 Podpis zákonného zástupcu žiaka